N-α-Acetyltransferase 10 Protein Suppresses Cancer Cell Metastasis by Binding PIX Proteins and Inhibiting Cdc42/Rac1 Activity

Kuo Tai Hua, Ching Ting Tan, Gunnar Johansson, Jang Ming Lee, Pei Wen Yang, Hsin Yi Lu, Chi Kuan Chen, Jen Liang Su, PoShen B. Chen, Yu Ling Wu, Chia Chun Chi, Hsin Jung Kao, Hou Jung Shih, Min Wei Chen, Ming Hsien Chien, Pai Sheng Chen, Wei Jiunn Lee, Tsu Yao Cheng, George Rosenberger, Chee Yin ChaiChih Jen Yang, Ming Shyan Huang, Tsung Ching Lai, Teh Ying Chou, Michael Hsiao, Min Liang Kuo

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

84 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「N-α-Acetyltransferase 10 Protein Suppresses Cancer Cell Metastasis by Binding PIX Proteins and Inhibiting Cdc42/Rac1 Activity」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences