Mystery case: Eccentric target sign in cns toxoplasmosis

Yung Chun Cheng, Jiann Horng Yeh, Hsu Ling Yeh, Li Ming Lien, Wei Yu Chen, Chen Yu Hsiao, Yong Hui Liu, Ching Lin Chen, Shih Ying Chen, Chi Ieong Lau

研究成果: 雜誌貢獻回顧型文獻同行評審

原文英語
頁(從 - 到)E516-E518
期刊Neurology
92
發行號5
DOIs
出版狀態已發佈 - 1月 29 2019

ASJC Scopus subject areas

  • 神經病學(臨床)

引用此