Myocardial tissue Doppler imaging detects right ventricular dysfunction after percutaneous angioplasty of dysfunctional hemodialysis access in uremic patients

Feng Yu Kuo, Wei Chun Huang, Kuan Rau Chiou, Shih Hung Hsiao, Shih Kai Lin, Chi Cheng Lai, Tong Chen Yeh, Tao Yu Lee, Jin Shiou Yang, Tzu Wen Lin, Guang Yuan Mar, Shoa Lin Lin, Chun Peng Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Myocardial tissue Doppler imaging detects right ventricular dysfunction after percutaneous angioplasty of dysfunctional hemodialysis access in uremic patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences