Myocardial diagnosis by using polarization-sensitive optical coherence tomography

Chia Wei Sun, Yin Ming Wang, I. Jen Hsu, Chih Wei Lu, Yean Woei Kiang, C. C. Yang, Long Sheng Lu

研究成果: 書貢獻/報告類型會議貢獻

指紋

深入研究「Myocardial diagnosis by using polarization-sensitive optical coherence tomography」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine and Dentistry