Multi-scale mapping for collagen-regulated mineralization in bone remodeling of additive manufacturing porous implants

Pei I. Tsai, Tu Ngoc Lam, Meng Huang Wu, Kuan Ying Tseng, Yuan Wei Chang, Jui Sheng Sun, Yen Yao Li, Ming Hsueh Lee, San Yuan Chen, Chung Kai Chang, Chun Jen Su, Chia Hsien Lin, Ching Yu Chiang, Ching Shun Ku, Nien Ti Tsou, Shao Ju Shih, Chun Chieh Wang, E. Wen Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Multi-scale mapping for collagen-regulated mineralization in bone remodeling of additive manufacturing porous implants」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering

Material Science