MiR326 maturation is crucial for VEGF-C-driven cortactin expression and esophageal cancer progression

Chih Chen Hong, Pai Sheng Chen, Jean Chiou, Ching Feng Chiu, Ching Yao Yang, Michael Hsiao, Yi Wen Chang, Yang Hao Yu, Mien Chie Hung, Nai Wen Hsu, Shine Gwo Shiah, Nan Yung Hsu, Jen Liang Su

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

29 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「MiR326 maturation is crucial for VEGF-C-driven cortactin expression and esophageal cancer progression」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences