Minimally invasive surgery for acute noncomplicated epidural hematoma: An innovative endoscopic-assisted method

Abel Po Hao Huang, Sheng Jean Huang, Wei Chen Hong, Chien Min Chen, Lu Ting Kuo, Yuan Shen Chen, Yu Jen Lu, Hao Yu Chuang, Yong Kwang Tu, Jui Chang Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Minimally invasive surgery for acute noncomplicated epidural hematoma: An innovative endoscopic-assisted method」主題。共同形成了獨特的指紋。