Migraine headaches after major surgery with general or neuraxial anesthesia: A nationwide propensity-score matched study

Chung Yi Liao, Chun Cheng Li, Hsin Yi Liu, Jui Tai Chen, Yih Giun Cherng, Tzeng Ji Chen, Ying Xiu Dai, Hsiang Ling Wu, Wan Chi Liu, Ying Hsuan Tai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Migraine headaches after major surgery with general or neuraxial anesthesia: A nationwide propensity-score matched study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine and Dentistry