Micro-PET imaging of β-glucuronidase activity by the hydrophobic conversion of a glucuronide probe

Shey Cherng Tzou, Steve Roffler, Kuo Hsiang Chuang, Hsin Pei Yeh, Chien Han Kao, Yu Cheng Su, Chiu Min Cheng, Wei Lung Tseng, Jentaie Shiea, I. Hong Harm, Kai Wen Cheng, Bing Mae Chen, Jeng Jong Hwang, Tian Lu Cheng, Hsin Ell Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Micro-PET imaging of β-glucuronidase activity by the hydrophobic conversion of a glucuronide probe」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences