Mesostructured arrays of nanometer-spaced gold nanoparticles for ultrahigh number density of SERS hot spots

Ying Huang Lai, Shiaw Woei Chen, Michitoshi Hayashi, Ying Jen Shiu, Chiao Cheng Huang, Wei Tsung Chuang, Chun Jen Su, Hu Cin Jeng, Jhe Wei Chang, Yao Chang Lee, An Chung Su, Chung Yuan Mou, U. Ser Jeng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

50 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Mesostructured arrays of nanometer-spaced gold nanoparticles for ultrahigh number density of SERS hot spots」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds