Matrix stiffness determines the phenotype of vascular smooth muscle cell in vitro and in vivo: Role of DNA methyltransferase 1

Si An Xie, Tao Zhang, Jin Wang, Feng Zhao, Yun Peng Zhang, Wei Juan Yao, Sung Sik Hur, Yi Ting Yeh, Wei Pang, Li Sha Zheng, Yu Bo Fan, Wei Kong, Xian Wang, Jeng Jiann Chiu, Jing Zhou

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

75 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Matrix stiffness determines the phenotype of vascular smooth muscle cell in vitro and in vivo: Role of DNA methyltransferase 1」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds