Mast cell leukemia: An extremely rare disease

Dai Yin Lu, Jyh Pyng Gau, Ying Chung Hong, Chun Yu Liu, Yuan Bin Yu, Liang Tsai Hsiao, Jin Hwang Liu, Po Min Chen, Tzeon Jye Chiou, Cheng Hwai Tzeng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Mast cell leukemia: An extremely rare disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences