Low estimated glomerular filtration rate is associated with poor outcomes in patients who suffered a large artery atherosclerosis stroke

Shin Joe Yeh, Jiann Shing Jeng, Sung Chun Tang, Chung Hsiang Liu, Shih Pin Hsu, Chih Hung Chen, Li-Ming Lien, Huey Juan Lin, Chiu Mei Chen, Ruey Tay Lin, Siu Pak Lee, Ching Huang Lin, Chung Hsin Yeh, Yu Sun, Ming Hui Sun, Jiu Haw Yin, Che Chen Lin, Chi Pang Wen, Li Kai Tsai, Fung Chang SungChung Y. Hsu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Low estimated glomerular filtration rate is associated with poor outcomes in patients who suffered a large artery atherosclerosis stroke」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences