Low anxiety disorder comorbidity rate in bipolar disorders in Han Chinese in Taiwan

Yun Hsuan Chang, Shiou Lan Chen, Shih Heng Chen, Chun Hsieh Chu, Sheng Yu Lee, Hsin Fen Yang, Nian Sheng Tzeng, I. Hui Lee, Po See Chen, Tzung Lieh Yeh, San Yuan Huang, Kuei Ru Chou, Yen Kuang Yang, Hui Chen Ko, Ru Band Lu, Jules Angst

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Low anxiety disorder comorbidity rate in bipolar disorders in Han Chinese in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences