Long noncoding RNA Smyca coactivates TGF-β/Smad and Myc pathways to drive tumor progression

Hsin Yi Chen, Shu Jou Chan, Xinxin Liu, An Chi Wei, Ru In Jian, Kuan Wei Huang, Yaw Dong Lang, Jou Ho Shih, Chun Chieh Liao, Chiu Lin Luan, Yu Tung Kao, Shang Yin Chiang, Pei Wen Hsiao, Yuh Shan Jou, Yunching Chen, Ruey Hwa Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Long noncoding RNA Smyca coactivates TGF-β/Smad and Myc pathways to drive tumor progression」主題。共同形成了獨特的指紋。

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology