Liver X Receptor/Retinoid X Receptor Pathway Plays a Regulatory Role in Pacing-Induced Cardiomyopathy

Yu-Sheng Lin, Tzu-Hao Chang, Chung-Sheng Shi, Yi-Zhen Wang, Wan-Chun Ho, Hsien-Da Huang, Shih-Tai Chang, Kuo-Li Pan, Mien-Cheng Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Liver X Receptor/Retinoid X Receptor Pathway Plays a Regulatory Role in Pacing-Induced Cardiomyopathy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences