Laser projector method for measuring postoperative acetabular anteversion after total hip replacement

Wei Cheng Chen, Tai Yin Wu, Kuan Yu Chi, Pei Wei Weng, Yu Min Huang, Yi Chia Lin, Chen Kun Liaw

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Laser projector method for measuring postoperative acetabular anteversion after total hip replacement」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences