Large Dengue virus type 1 outbreak in Taiwan

Sheng Fan Wang, Ko Chang, Ruo Wei Lu, Wen Hung Wang, Yen Hsu Chen, Marcelo Chen, Deng Chyang Wu, Yi Ming A.rthur Chen

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

30 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Large Dengue virus type 1 outbreak in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。