Langerhans cells in lining epithelia of epidermoid cysts

Yang Che Wu, Yi Ping Wang, Julia Yu Fong Chang, Chun Pin Chiang

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)448-450
頁數3
期刊Journal of Dental Sciences
8
發行號4
DOIs
出版狀態已發佈 - 12月 1 2013
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 牙科 (全部)

引用此