KCNN2 polymorphisms and cardiac tachyarrhythmias

Chih Chieh Yu, Tsai Chia-Ti, Pei Lung Chen, Cho Kai Wu, Fu Chun Chiu, Fu Tien Chiang, Peng Sheng Chen, Chi Ling Chen, Lian Yu Lin, Jyh Ming Juang, Li Ting Ho, Ling Ping La, Wei Shiung Yang, Jiunn Lee Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「KCNN2 polymorphisms and cardiac tachyarrhythmias」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences