Isolation and Biological Evaluation of Alfa-Mangostin as Potential Therapeutic Agents against Liver Fibrosis

Yi-Jen Liao, Chun-Ya Lee, Yuh-Ching Twu, Fat-Moon Suk, Tzu-Chieh Lai, Ya-Ching Chang, Yi-Cheng Lai, Jing-Wei Yuan, Hong-Ming Jhuang, Huei-Ruei Jian, Li-Chia Huang, Kuang-Po Chen, Ming-Hua Hsu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Isolation and Biological Evaluation of Alfa-Mangostin as Potential Therapeutic Agents against Liver Fibrosis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science