Inhibition of miR-21 alleviated cardiac perivascular fibrosis via repressing EndMT in T1DM

Qianqian Li, Yufeng Yao, Shumei Shi, Mengchen Zhou, Yingchao Zhou, Mengru Wang, Jeng Jiann Chiu, Zhengrong Huang, Weili Zhang, Min Liu, Qing Wang, Xin Tu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

38 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Inhibition of miR-21 alleviated cardiac perivascular fibrosis via repressing EndMT in T1DM」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences