Induction of c-Cbl contributes to anti-cancer effects of HDAC inhibitor in lung cancer

Tzu Tang Wei, Yu Chin Lin, Pei Hua Lin, Jin Yuan Shih, Chia Wei Chou, Wei Jan Huang, Yu Chih Yang, Pei Wen Hsiao, Ching Chow Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Induction of c-Cbl contributes to anti-cancer effects of HDAC inhibitor in lung cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences