Increased Rab35 expression is a potential biomarker and implicated in the pathogenesis of Parkinson's disease

Ching Chi Chiu, Tu Hsueh Yeh, Szu Chia Lai, Yi Hsin Weng, Yin Cheng Huang, Yi Chuan Cheng, Rou Shayn Chen, Ying Zu Huang, June Hung, Chiung Chu Chen, Wey Yil Lin, Hsiu Chen Chang, Yu Jie Chen, Chao Lang Chen, Hsin Yi Chen, Yan Wei Lin, Yah Huei Wu-Chou, Hung Li Wang, Chin Song Lu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

26 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Increased Rab35 expression is a potential biomarker and implicated in the pathogenesis of Parkinson's disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences