In vitro characterization of neutralizing hen antibodies to coxsackievirus a16

Pharaoh Fellow Mwale, Chi Hsin Lee, Peng Nien Huang, Sung Nien Tseng, Shin Ru Shih, Hsin Yuan Huang, Sy Jye Leu, Yun Ju Huang, Liao Chun Chiang, Yan Chiao Mao, Wei Chu Wang, Yi Yuan Yang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「In vitro characterization of neutralizing hen antibodies to coxsackievirus a16」主題。共同形成了獨特的指紋。

Immunology and Microbiology