Improved efficiency of a large-area Cu(In,Ga)Se 2 solar cell by a nontoxic hydrogen-assisted solid Se vapor selenization process

Tsung Ta Wu, Fan Hu, Jyun Hong Huang, Chia Ho Chang, Chih Chung Lai, Yu Ting Yen, Hou Ying Huang, Hwen Fen Hong, Zhiming M. Wang, Chang Hong Shen, Jia Min Shieh, Yu Lun Chueh

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Improved efficiency of a large-area Cu(In,Ga)Se 2 solar cell by a nontoxic hydrogen-assisted solid Se vapor selenization process」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering

Material Science