Impact of residual 18F-fluoride in 18F-FDOPA for the diagnosis of neuroblastoma

Ya Yao Huang, Kai Yuan Tzen, Yen Lin Liu, Ching Hong Chiu, Chia Ling Tsai, Hsiang Ping Wen, Kuang Hua Tang, Chien Chu Liu, Chyng Yann Shiue

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Impact of residual 18F-fluoride in 18F-FDOPA for the diagnosis of neuroblastoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences