Impact of Alzheimer's Disease in Nine Asian Countries

Yuan Han Yang, Kenichi Meguro, Sang Yun Kim, Yong Soo Shim, Xin Yu, Christopher Li Hsian Chen, Huali Wang, Linda Lam, Vorapun Senanarong, Jacqueline Dominguez, Pei Yuan Lu, Yu Te Lin, Chaur Jong Hu, Pai Yi Chiu, Jong Ling Fuh, Wen Fu Wang, Bao Cheng Yu, Tao Li, Ming Wei Wang, Rocksy Fransisca V. SitumeangJae Won Jang, Jing Zhang, Wai Chi Chan, Yu Ying Zhou, Hui Ling Lou, Li Zhang, Min Ye, Xu Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Impact of Alzheimer's Disease in Nine Asian Countries」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences