Hypoxia-induced compensatory effect as related to Shh and HIF-1α in ischemia embryo rat heart

Jin Ming Hwang, Yi Jiun Weng, James A. Lin, Da Tian Bau, Fu Yang Ko, Fuu Jen Tsai, Chang Hai Tsai, Chieh Hsi Wu, Pei Cheng Lin, Chih Yang Huang, Wei Wen Kuo

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

38 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Hypoxia-induced compensatory effect as related to Shh and HIF-1α in ischemia embryo rat heart」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds