Human RIF1 encodes an anti-apoptotic factor required for DNA repair

Haibo Wang, Ailian Zhao, Lin Chen, Xueyan Zhong, Ji Liao, Min Gao, Minghua Cai, Dong Hyun Lee, Jing Li, Dipanjan Chowdhury, Yun Gui Yang, Gerd P. Pfeifer, Yun Yen, Xingzhi Xu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

46 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Human RIF1 encodes an anti-apoptotic factor required for DNA repair」主題。共同形成了獨特的指紋。

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology