hNaa10p contributes to tumorigenesis by facilitating DNMT1-mediated tumor suppressor gene silencing

Chung-Fan Lee, Derick S C Ou, Sung-Bau Lee, Liang-Hao Chang, Ruo Kai Lin, Ying-Shiuan Li, Anup K. Upadhyay, Xiaodong Cheng, Yi-Ching Wang, Han-Shui Hsu, Michael Hsiao, Cheng-Wen Wu, Li-Jung Juan

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

92 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「hNaa10p contributes to tumorigenesis by facilitating DNMT1-mediated tumor suppressor gene silencing」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences