Highlights from the 2015 Annual Meeting and First International Congress of the Taiwan Association of Gynecology

Peng Hui Wang, Chi Hong Ho, Yi Jen Chen, Huann Cheng Horng, Yen Hou Chang, Hsiang Tai Chao, Ming Shyen Yen, Song Nan Chow, Bor Ching Sheu, Kuo-Chang Wen, Yi Wen Chang, Kuan Hao Tsui, Man Jung Hung, Ben Shian Huang, Ruey Jian Chen, Yih Ron Lien, Wen Chun Chang, Ting Chen Chang, Jah Yao Liu, Wen Yih WuTze Chien Chen, Jian Pei Huang, Jeng Hsiu Hung, Kuo Hu Chen, Tsung Hsuan Lai, Chi Ruey Tzeng, Chin Jung Wang

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)803-805
頁數3
期刊Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology
54
發行號6
DOIs
出版狀態已發佈 - 12月 1 2015

ASJC Scopus subject areas

  • 婦產科

引用此