Higher prevalence of elevated LDL-C than non-HDL-C and low statin treatment rate in elderly community-dwelling Chinese with high cardiovascular risk

Ya Shu Kuang, Xiaolin Li, Xiaoli Chen, Huimin Sun, Brian Tomlinson, Paul Chan, Liang Zheng, Jinjiang Pi, Sheng Peng, Hong Wu, Xugang Ding, Dingguang Qian, Yixin Shen, Zuoren Yu, Lieying Fan, Ming Chen, Huimin Fan, Zhongmin Liu, Yuzhen Zhang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Higher prevalence of elevated LDL-C than non-HDL-C and low statin treatment rate in elderly community-dwelling Chinese with high cardiovascular risk」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences