High-frequency ultrasound imaging to evaluate liver fibrosis progression in rats and yi guan jian herbal therapeutic effects

Wei Chen, Jiun Yu Chen, Yu Tang Tung, Hsiao Ling Chen, Chia Wen Kuo, Chia Hui Chuang, Kowit Yu Chong, Frank Chiahung Mao, Chuan Mu Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「High-frequency ultrasound imaging to evaluate liver fibrosis progression in rats and yi guan jian herbal therapeutic effects」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences