Hepatitis C Virus Reinfection in People With HIV in Taiwan After Achieving Sustained Virologic Response With Antiviral Treatment: The RECUR Study

Chen Hua Liu, Hsin Yun Sun, Cheng Yuan Peng, Szu Min Hsieh, Sheng Shun Yang, Wei Yu Kao, Yu Lueng Shih, Chih Lin Lin, Chun Jen Liu, Wang Hui Sheng, Yi Chun Lo, Wen Chun Liu, Jo Hsuan Wu, Tung Hung Su, Tai Chung Tseng, Pei Jer Chen, Chien Ching Hung, Jia Horng Kao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Hepatitis C Virus Reinfection in People With HIV in Taiwan After Achieving Sustained Virologic Response With Antiviral Treatment: The RECUR Study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences