Health-related quality of life among patients with moderate-to-severe plaque psoriasis in Taiwan

Tsen Fang Tsai, Ji Chen Ho, Yi Ju Chen, Pa Fan Hsiao, Woan Ruoh Lee, Ching Chi Chi, Cheng Che Lan, Rosaline Chung Yee Hui, Yang Chih Lin, Kuo Chia Yang, Tak Wah Wong, Hamm Ming Sheu, Hsiu Cheng Hsu, Gong Yau Chu, Yu Huei Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Health-related quality of life among patients with moderate-to-severe plaque psoriasis in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences