Glycogen synthase kinase-3β regulates anti-inflammatory property of fluoxetine

Hui Chen Su, Ching Ting Ma, Bu Chin Yu, Yu Chieh Chien, Cheng Chieh Tsai, Wei Ching Huang, Chiou Feng Lin, Yeu Hui Chuang, Kung Chia Young, Jieh Neng Wang, Chiung Wen Tsao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

34 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Glycogen synthase kinase-3β regulates anti-inflammatory property of fluoxetine」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences