Genome-wide expression profiles of subchondral bone in osteoarthritis

Ching Heng Chou, Chia Chun Wu, I. Wen Song, Hui Ping Chuang, Liang Suei Lu, Jen Huei Chang, San Yuan Kuo, Chian Her Lee, Jer Yuarn Wu, Yuan Tsong Chen, Virginia B. Kraus, Ming Ta Michael Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

96 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Genome-wide expression profiles of subchondral bone in osteoarthritis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology