Genome-wide association analysis identifies new lung cancer susceptibility loci in never-smoking women in Asia

Qing Lan, Chao A. Hsiung, Keitaro Matsuo, Yun Chul Hong, Adeline Seow, Zhaoming Wang, H. Dean Hosgood, Kexin Chen, Jiu Cun Wang, Nilanjan Chatterjee, Wei Hu, Maria Pik Wong, Wei Zheng, Neil Caporaso, Jae Yong Park, Chien Jen Chen, Yeul Hong Kim, Young Tae Kim, Maria Teresa Landi, Hongbing ShenCharles Lawrence, Laurie Burdett, Meredith Yeager, Jeffrey Yuenger, Kevin B. Jacobs, I. Shou Chang, Tetsuya Mitsudomi, Hee Nam Kim, Gee Chen Chang, Bryan A. Bassig, Margaret Tucker, Fusheng Wei, Zhihua Yin, Chen Wu, She Juan An, Biyun Qian, Victor Ho Fun Lee, Daru Lu, Jianjun Liu, Hyo Sung Jeon, Chin Fu Hsiao, Jae Sook Sung, Jin Hee Kim, Yu Tang Gao, Ying Huang Tsai, Yoo Jin Jung, Huan Guo, Zhibin Hu, Amy Hutchinson, Wen Chang Wang, Robert Klein, Charles C. Chung, In Jae Oh, Kuan Yu Chen, Sonja I. Berndt, Xingzhou He, Wei Wu, Jiang Chang, Xu Chao Zhang, Ming Shyan Huang, Hong Zheng, Junwen Wang, Xueying Zhao, Yuqing Li, Jin Eun Choi, Wu Chou Su, Kyong Hwa Park, Sook Whan Sung, Xiao Ou Shu, Yuh Min Chen, Li Liu, Chang Hyun Kang, Lingmin Hu, Chung Hsing Chen, William Pao, Young Chul Kim, Tsung Ying Yang, Jun Xu, Peng Guan, Wen Tan, Jian Su, Chih Liang Wang, Haixin Li, Alan Dart Loon Sihoe, Zhenhong Zhao, Ying Chen, Yi Young Choi, Jen Yu Hung, Jun Suk Kim, Ho Il Yoon, Qiuyin Cai, Chien Chung Lin, In Kyu Park, Ping Xu, Jing Dong, Christopher Kim, Qincheng He, Reury Perng Perng, Takashi Kohno, Sun Seog Kweon, Chih Yi Chen, Roel Vermeulen, Junjie Wu, Wei Yen Lim, Kun Chieh Chen, Wong Ho Chow, Bu Tian Ji, John K.C. Chan, Minjie Chu, Yao Jen Li, Jun Yokota, Jihua Li, Hongyan Chen, Yong Bing Xiang, Chong Jen Yu, Hideo Kunitoh, Guoping Wu, Li Jin, Yen Li Lo, Kouya Shiraishi, Ying Hsiang Chen, Hsien Chih Lin, Tangchun Wu, Yi Long Wu, Pan Chyr Yang, Baosen Zhou, Min Ho Shin, Joseph F. Fraumeni, Dongxin Lin, Stephen J. Chanock, Nathaniel Rothman

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

264 引文 斯高帕斯(Scopus)

摘要

To identify common genetic variants that contribute to lung cancer susceptibility, we conducted a multistage genome-wide association study of lung cancer in Asian women who never smoked. We scanned 5,510 never-smoking female lung cancer cases and 4,544 controls drawn from 14 studies from mainland China, South Korea, Japan, Singapore, Taiwan and Hong Kong. We genotyped the most promising variants (associated at P <5 × 10-6) in an additional 1,099 cases and 2,913 controls. We identified three new susceptibility loci at 10q25.2 (rs7086803, P = 3.54 × 10-18), 6q22.2 (rs9387478, P = 4.14 × 10-10) and 6p21.32 (rs2395185, P = 9.51 × 10-9). We also confirmed associations reported for loci at 5p15.33 and 3q28 and a recently reported finding at 17q24.3. We observed no evidence of association for lung cancer at 15q25 in never-smoking women in Asia, providing strong evidence that this locus is not associated with lung cancer independent of smoking.
原文英語
頁(從 - 到)1330-1335
頁數6
期刊Nature Genetics
44
發行號12
DOIs
出版狀態已發佈 - 12月 2012

ASJC Scopus subject areas

  • 遺傳學

指紋

深入研究「Genome-wide association analysis identifies new lung cancer susceptibility loci in never-smoking women in Asia」主題。共同形成了獨特的指紋。

引用此