Genetic Disruption of KLF1 K74 SUMOylation in Hematopoietic System Promotes Healthy Longevity in Mice

Yu Chiau Shyu, Po Cheng Liao, Ting Shou Huang, Chun Ju Yang, Mu Jie Lu, Shih Ming Huang, Xin Yu Lin, Cai Cin Liou, Yu Hsiang Kao, Chi Huan Lu, Hui Ling Peng, Jim Ray Chen, Wen Jin Cherng, Ning I. Yang, Yung Chang Chen, Heng Chih Pan, Si Tse Jiang, Chih Chin Hsu, Gigin Lin, Shin Sheng YuanPaul Wei Che Hsu, Kou Juey Wu, Tung Liang Lee, Che Kun James Shen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Genetic Disruption of KLF1 K74 SUMOylation in Hematopoietic System Promotes Healthy Longevity in Mice」主題。共同形成了獨特的指紋。

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology