Generation of IgM anti-platelet autoantibody in dengue patients

Chiou Feng Lin, Huan Yao Lei, Ching Chuan Liu, Hsiao Sheng Liu, Trai Ming Yeh, Shan Tair Wang, Tzu I. Yang, Fuh Chiang Sheu, Chih Feng Kuo, Yee Shin Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

151 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Generation of IgM anti-platelet autoantibody in dengue patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Immunology and Microbiology