Gene signatures and potential therapeutic targets of amino acid metabolism in estrogen receptor-positive breast cancer

Chih-Yang Wang, Chung-Chieh Chiao, Nam Nhut Phan, Chung-Yen Li, Zheng-Da Sun, Jia-Zhen Jiang, Jui-Hsiang Hung, Yi-Ling Chen, Meng-Chi Yen, Tzu-Yang Weng, Wei-Ching Chen, Hui-Ping Hsu, Ming-Derg Lai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Gene signatures and potential therapeutic targets of amino acid metabolism in estrogen receptor-positive breast cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences