Gap between guidelines and clinical practice in heart failure with reduced ejection fraction: Results from TSOC-HFrEF registry

Hung Yu Chang, Chun Chieh Wang, Jeng Wei, Chong Yi Chang, Yi Cheng Chuang, Chien Long Huang, Eric Chong, Jiunn Lee Lin, Guang Yuan Mar, Kuei Chuan Chan, Jen Yuan Kuo, Ji Hung Wang, Zhih Cherng Chen, Wei Kung Tseng, Wen Jin Cherng, Wei Hsian Yin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

28 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Gap between guidelines and clinical practice in heart failure with reduced ejection fraction: Results from TSOC-HFrEF registry」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences