Functional variant rs17525453 within RAB35 gene promoter is possibly associated with increased risk of Parkinson's disease in Taiwanese population.

Hung Li Wang, Tu Hsueh Yeh, Ying Zu Huang, Yi Hsin Weng, Rou Shayn Chen, Chin Song Lu, Kuo Chen Wei, Yu Chuan Liu, Ying Ling Chen, Chao Lang Chen, Yu Jie Chen, Yan Wei Lin, Chia Chen Hsu, Chi Han Chiu, Ching Chi Chiu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Functional variant rs17525453 within RAB35 gene promoter is possibly associated with increased risk of Parkinson's disease in Taiwanese population.」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences