Female sexual dysfunction: Definition, classification, and debates

Ching Hui Chen, Yen Chin Lin, Li Hsuan Chiu, Yuan Hsiang Chu, Fang Fu Ruan, Wei-Min Liu, Peng Hui Wang

研究成果: 雜誌貢獻回顧型文獻同行評審

30 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Female sexual dysfunction: Definition, classification, and debates」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences