Fatty acid oxidation fuels glioblastoma radioresistance with CD47-mediated immune evasion

Nian Jiang, Bowen Xie, Wenwu Xiao, Ming Fan, Shanxiu Xu, Yixin Duan, Yamah Hamsafar, Angela C. Evans, Jie Huang, Weibing Zhou, Xuelei Lin, Ningrong Ye, Siyi Wanggou, Wen Chen, Di Jing, Ruben C. Fragoso, Brittany N. Dugger, Paul F. Wilson, Matthew A. Coleman, Shuli XiaXuejun Li, Lun Quan Sun, Arta M. Monjazeb, Aijun Wang, William J. Murphy, Hsing Jien Kung, Kit S. Lam, Hong Wu Chen, Jian Jian Li

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

46 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Fatty acid oxidation fuels glioblastoma radioresistance with CD47-mediated immune evasion」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Physics & Astronomy

Chemical Compounds