Factors Predicting Oncological Outcomes of Radical Nephroureterectomy for Upper Tract Urothelial Carcinoma in Taiwan

I. Hsuan Alan Chen, Chao Hsiang Chang, Chi Ping Huang, Wen Jeng Wu, Ching Chia Li, Chung Hsin Chen, Chao Yuan Huang, Chi Wen Lo, Chih Chin Yu, Chung You Tsai, Wei Che Wu, Jen Shu Tseng, Wun Rong Lin, Yuan Hong Jiang, Yu Khun Lee, Yeong Chin Jou, Ian Seng Cheong, Thomas Y. Hsueh, Allen W. Chiu, Yung Tai ChenJih Sheng Chen, Bing Juin Chiang, Yao Chou Tsai, Wei Yu Lin, Chia Chang Wu, Jen Tai Lin, Chia Cheng Yu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Factors Predicting Oncological Outcomes of Radical Nephroureterectomy for Upper Tract Urothelial Carcinoma in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences