Factors affecting survival of medulloblastoma in children: the changing concept of management

Tai Tong Wong, Yen Lin Liu, Donald Ming Tak Ho, Kai Ping Chang, Muh Lii Liang, Hsin Hung Chen, Yi Yen Lee, Feng Chi Chang, Shih Chieh Lin, Ting Rong Hsu, Kuo Wei Chen, Wei Kang Kwang, Wu Yu Hou, Chung Yih Wang, Sang Hue Yen, Wan You Guo, Yi Wei Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Factors affecting survival of medulloblastoma in children: the changing concept of management」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences