Expression of the Epstein-Barr virus BHRF1 gene, a homologue of Bcl-2, in nasopharyngeal carcinoma tissue

Mei Ying Liu, Ya Yi Shih, Long Yuan Li, Sheng Ping Chou, Tzung Shiahn Sheen, Chi Long Chen, Czau Siung Yang, Jen Yang Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

28 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Expression of the Epstein-Barr virus BHRF1 gene, a homologue of Bcl-2, in nasopharyngeal carcinoma tissue」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences