Exposure to tobacco smoke and childhood rhinitis: A population-based study

Tsung Chieh Yao, Su Wei Chang, Wei Chiao Chang, Ming Han Tsai, Sui Ling Liao, Man Chin Hua, Shen Hao Lai, Kuo Wei Yeh, Yu Lun Tseng, Wan Chen Lin, Hui Ju Tsai, Jing Long Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Exposure to tobacco smoke and childhood rhinitis: A population-based study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences